TAALBELEID    


TAALBELEID VAN DIE BEHEERLIGGAAM VAN 'N OPENBARE SKOOL INGEVOLGE ARTIKEL 6(2) VAN DIE SUID-AFRIKAANSE SKOLEWET, WET NO. 1996 (84 van 1996)

AANHEF


Aangesien die Suid-Afrikaanse Skolewet van 1996 bepaal in terme van Artikel 6(2) dat die beheerliggaam van elke openbare skool 'n beleid ten aansien van taal moet goedkeur, stel die Beheerliggaam van HoŽrskool Vryburg die onderstaande voor:
 

HoŽrskool Vryburg
Posbus 143

De Kockstraat

Vryburg

Tel:  (053) 927 3938
Faks:  (053) 927 3939

 

1.  NAAM EN STATUS

Die naam van die beheerliggam is:  "Die Beheerliggaam van HoŽrskool Vryburg."

2.  WOORDOMSKRYWING
 

In hierdie dokument, tensy anders bepaal of uit die samehang anders blyk, het woorde en uitdrukkings dieselfde betekenis as in die Suid-Afrikaanse Skolewet (Wet 84 van 1996) en beteken -

 1. "Beheerliggaam" - die beheerliggaam van die skool soos voorsien in artikel 16 van die Suid-Afrikaanse Skolewet (Wet 84 van 1996)

 2. "Grondwet" - die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika (Wet 108 van 1996)

 3. "Skoolhoof" - die prinsipaal van die skool soos bedoel in die Suid-Afrikaanse Skolewet, asook 'n opvoeder by die skool wat met goedkeuring van die skoolhoof en die beheerliggaam namens die skoolhoof handel

 4. "Regulasie" - die norme en standaarde van 'n taalbeleid in openbare skole en die bepalings van "taal-in-onderwys" soos deur die Minister van Onderwys in die Staatskoerant afgekondig

 5. "Skool" - die HoŽrskool Vryburg

 6. "Taalbeleid" - die taalbeleid in hierdie dokument vervat

3.  UITGANGSPUNT EN BASIS

Die uitganspunt en basis van die taalbeleid is dat volle effek gegee moet word aan die fundamentele regte ten aansien van taal en leerders in onderwysverband soos in die algemeen erken in die Handves van Regte in hoofstuk 2 van die Grondwet en spesifiek vermeld in artikel 29(2) van die Grondwet.

4.  TAALBELEID ONDERHEWIG AAN ANDER WETLIKE BEPALINGS:  UITLEG VAN TAALBELEID

 1. Die taalbeleid is onderhewig aan die bepalings van die Suid-Afrikaanse Skolewet (Wet 84 van 1996), die Wet op Skoolonderwys van die Provinsie Noordwes en die regulasies en maatstawwe vir sover dit bindend op die skool is.

 2. Die taalbeleid word so uitgelÍ dat dit met ander toepaslike en geldige regsbepalings oor taalgebruik in ondonansie versoenbaar is.

 3. Sonder om die algemeenheid van klousule 3 te beperk, is dit die uitgangspunt van die taalbeleid dat die beste belange in onderwysverband van die leerders van die skool gedien moet word en dat daar nie op enige relevante grond onbilik of onregverdig teen enige leerders gediskrimineer mag word nie.

5.  TAALGEBRUIK BY SKOOL

 1. Die skool is 'n parallelmediuminstelling soos bedoel in artikel 29(2) van die Grondwet.

 2. Behoudens die bepalings van die taalbeleid, is die onderrigtaal by die skool Afrikaans en Engels.

 3. Die taal waarin die skool bedryf of bestuur word, is Afrikaans en Engels

Met dien verstande dat kommunikasie met buitestaanders in enige ander taal kan plaasvind soos deur die omstandighede vereis en wat redelikerwys doenlik is.

6.  BEVORDERING VAN VEELTALIGHEID

 1. Die skool bevorder veeltaligheid deur die aanbieding van Afrikaans en Engels as volwaardige vakke, en Tswana word op sekere vlakke aangebied.

 2. Die aanbieding van die vakke in artikel 5.2 verwys, geskied sover moontlik in die betrokke taal self.

 3. In die algemeen neem die beheerliggaam en elke opvoeder by die skool redelike stappe om leerders in te lig oor die belangrikheid van veeltaligheid en om die aanleer van respek vir ander tale as die huistaal te bevorder.

 4. Die skoolhoof lewer jaarliks aan die beheerliggaam verslag oor taalgebruik by die skool en tendense waarvan die beheerliggaam kennis behoort te dra.

7.  TALE AS VAKKE

Die beleid in die regulasies oor tale as vakke sal by die skool toegepas word.
 
HoŽrskool Vryburg
2008 - 2013
Webblad Terme & Voorwaardes
Webblad onderhou deur 
Dotcom Vryburg